Huurbepalingen

Bepalingen huurcontract Verhuurcentrum Breskens


1. Beide partijen, huurder en verhuurder, zijn na ondertekening van
het huurcontract gebonden aan de daarin opgenomen voorwaarden.
De verhuurder, zoals vermeld op de huurovereenkomst, heeft
Verhuurcentrum Breskens als verhuurbemiddelaar gemachtigd
om namens hem de verhuurovereenkomst af te sluiten.


2. Bij de ondertekening van het contract zal huurder aan verhuurder
een voorschot van maximaal 50% van de overeengekomen
contractsom betalen. Het voorschot is een vooruitbetaling op de
contractsom en zal derhalve bij de afrekening in mindering
gebracht worden op de overeengekomen contractsom. Het
resterende bedrag der huur zal binnen de termijn (uiterlijk 30 dagen
voor de datum waarop het gehuurde wordt betrokken) worden
betaald. Tevens zal huurder bij ondertekening van contract de
verplichte bemiddelingskosten, zoals vermeld op contract,
overmaken. De eventueel uit te reiken korting is enkel geldig
indien de aanbetaling(en) (volledig) op tijd ontvangen is.


3. Verhuurder verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip
zindelijk in goede staat aan de huurder op te leveren.


4. Verhuurder mag het verhuurde op alle redelijke tijden bezichtigen.


5. Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde
ruimte na ondertekening van dit huurcontract generlei wijziging
meer aanbrengen die een vermindering van het wooncomfort of de
kwaliteit van de meubilering en/ of stoffering tot gevolg hebben.


6. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik
afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit
contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming
van de verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het
genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst
beschouwd te zijn ontbonden.


7. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het
netjes en proper bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schaden
met uitzondering van de gevaren van brand door zijn toedoen of
nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of
anderszins ontstaan direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens
voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of
het huisraad.


8. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject
met de zich daarin bevindende inventaris schoon op te leveren. Hij
verplicht zich dit te laten uitvoeren door een zelfstandig werkend
serviceteam. Hij zal hiervoor bij het afhalen van de sleutel een
service garantiesom in bewaring geven bij de verhuurder.


9. Huisdieren zijn in principe niet toegestaan. Deze mogen alleen
worden meegebracht, wanneer dit op het huurcontract is vermeld.


10. Huurder mag het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf
gebruiken met name daarin geen bedrijf uit oefenen.


11. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor het laad-, kook-,
was- of verwarmingsdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin
door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.


12. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed
meebrengen.


13. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai
overlast te veroorzaken.


14. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan de huurder
geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.


15. Huurder wordt geacht het gehuurde vakantieverblijf en de daarin
volgens de inventarislijst aanwezige inventaris, te hebben
aanvaard, tenzij hij binnen 2 uren na het betrekken van het
huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is
verplicht desverlangend bij het einde van de huurtermijn op de
oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen dat
het huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in
het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van
verhuurder is gesteld.


16. Elke huurder is verplicht een garantiesom te betalen; de hoogte
van dit bedrag is vermeld op het huurcontract. Wanneer de woning
aan het einde van de huurperiode schadevrij en schoon wordt
achtergelaten, ontvangt de huurder deze garantiesom terug. Een
eventuele bijdrage in de bijkomende kosten door huurder dient
vooraf te worden overeengekomen en is eveneens op het
huurcontract vermeld. .


17. Het is de huurder niet toegestaan de bedden in het gehuurde
zonder lakens en slopen te beslapen. Voor zover deze niet in het
gehuurde aanwezig zijn, dient huurder deze zelf mee te brengen
c.q. te huren.. Ook is het de huurder niet toegestaan huisraad zoals
kasten, bedden en meubels te verplaatsen.


18. In geval het gehuurde aan het begin van de huurperiode door
overmacht niet aan de huurder ter beschikking kan worden gesteld,
is verhuurder verplicht zich in te spannen de huurder een
gelijkwaardige accommodatie aan te bieden, zulks echter alleen
met instemming van de huurder. De huurder zal in het onderhavige
geval de verhuurder nimmer in rechten kunnen aanspreken.


19. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van
eigendommen van de huurder, tenzij genoemde goederen tegen
ontvangstbewijs in bewaring zijn gegeven.


20. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen
zonder dat in gebrekstelling of tussenkomst van de rechter nodig
zal zijn:
a) Indien de 1ste termijn betaling niet is voldaan op het overeen
gekomen tijdstip;
b) Indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is
voldaan;
c) Indien de huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
d) Indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag,
waarop de huur termijn een aanvang neemt voor 16.00 uur;
zonder schriftelijk-, telefonisch- of telegrafisch bericht te
hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal
betrekken.

21. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een
aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder
uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de
overeenkomst geen of slechts te dele gebruik maakt, verbeurt hij
ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze
schadeloosstelling bedraagt:
15% van het huurbedrag, indien de annulering meer dan 3
maanden voor de begindatum van de huurperiode valt;
50% van het huurbedrag, indien de annulering tussen 3
maanden en 1 maand voor de begindatum van de
huurperiode valt;
75% van het huurbedrag, indien de annulering tussen een
maand en een week voor de begindatum van de
huurperiode valt;
100% van het huurbedrag, indien de annulering korter dan
een week voor de begindatum van de huurperiode valt
of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

De boekings- of reserveringskosten vallen buiten deze regeling en worden derhalve niet terug betaald.

In geval van een omboeking zijn de oude annuleringsdata van toepassing.


22. Er wordt niet verhuurd niet aan jongeren onder de
21 jaar en aan groepen. Jongeren onder 21 jaar zonder begeleider
zijn niet toegestaan in onze objecten.


23. Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder
mochten ontstaan naar aanleiding van dit huurcontract of nadere
overeenkomsten, die daarvan gevolg mochten zijn, zullen beide
partijen trachten tot een minnelijke regeling te geraken. Indien dit
niet mogelijke blijkt, kan het geschil worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in de regio Zeeland.
C2021

Door verder gebruik te maken van onze site accepteert u cookies van ons en derden partijen. Dit zodat we u een zo prettig mogelijke gebruikers ervaring kunnen bieden, wij annonieme statistieken van gebruik van onze website kunnen verzamelen en zodat u pagina's kunt delen op social media.