Verhuurcentrum Breskens
Breskens strand
Breskens strand

Huurbepalingen

Huurbepalingen

Bepalingen huurcontract Verhuurcentrum Breskens
 


1. Beide partijen, huurder en verhuurder, zijn na ondertekening van het huurcontract gebonden aan de daarin opgenomen voorwaarden.
De verhuurder, zoals vermeld op de huurovereenkomst, heeft Verhuurcentrum Breskens als verhuurbemiddelaar gemachtigd om namens hem de verhuurovereenkomst af te sluiten.


2. Bij de ondertekening van het contract zal huurder aan verhuurder een voorschot van maximaal 50% van de overeengekomen contractsom betalen. Het voorschot is een vooruitbetaling op de contractsom en zal derhalve bij de afrekening in mindering gebracht worden op de overeengekomen contractsom. Het resterende bedrag der huur zal binnen de termijn (uiterlijk 30 dagen voor de datum waarop het gehuurde wordt betrokken) worden
betaald. Tevens zal huurder bij ondertekening van contract de verplichte bemiddelingskosten, zoals vermeld op contract, overmaken. De eventueel uit te reiken korting is enkel geldig indien de aanbetaling(en) (volledig) op tijd ontvangen is.


3. Verhuurder verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk in goede staat aan de huurder op te leveren.


4. Verhuurder mag het verhuurde op alle redelijke tijden bezichtigen.


5. Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurcontract generlei wijziging meer aanbrengen die een vermindering van het wooncomfort of de kwaliteit van de meubilering en/ of stoffering tot gevolg hebben.


6. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.


7. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schaden met uitzondering van de gevaren van brand door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens
voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.


8. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon op te leveren. Hij verplicht zich dit te laten uitvoeren door een zelfstandig werkend serviceteam. Hij zal hiervoor bij het afhalen van de sleutel een service garantiesom in bewaring geven bij de verhuurder.


9. Huisdieren zijn in principe niet toegestaan. Deze mogen alleen worden meegebracht, wanneer dit op het huurcontract is vermeld.


10. Huurder mag het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken met name daarin geen bedrijf uit oefenen.


11. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor het laad-, kook-, was- of verwarmingsdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.


12. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen.


13. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken.


14. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan de huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.


15. Huurder wordt geacht het gehuurde vakantieverblijf en de daarin volgens de inventarislijst aanwezige inventaris, te hebben aanvaard, tenzij hij binnen 2 uren na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangend bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen dat
het huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van verhuurder is gesteld.


16. Elke huurder is verplicht een garantiesom te betalen; de hoogte van dit bedrag is vermeld op het huurcontract. Wanneer de woning aan het einde van de huurperiode schadevrij en schoon wordt achtergelaten, ontvangt de huurder deze garantiesom terug. Een eventuele bijdrage in de bijkomende kosten door huurder dient vooraf te worden overeengekomen en is eveneens op het
huurcontract vermeld. 


17. Het is de huurder niet toegestaan de bedden in het gehuurde zonder lakens en slopen te beslapen. Voor zover deze niet in het gehuurde aanwezig zijn, dient huurder deze zelf mee te brengen c.q. te huren. Ook is het de huurder niet toegestaan huisraad zoals kasten, bedden en meubels te verplaatsen.


18. In geval het gehuurde aan het begin van de huurperiode door overmacht niet aan de huurder ter beschikking kan worden gesteld, is verhuurder verplicht zich in te spannen de huurder een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden, zulks echter alleen
met instemming van de huurder. De huurder zal in het onderhavige geval de verhuurder nimmer in rechten kunnen aanspreken.


19. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de huurder, tenzij genoemde goederen tegen ontvangstbewijs in bewaring zijn gegeven.


20. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat in gebrekstelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
a) Indien de 1ste termijn betaling niet is voldaan op het overeen gekomen tijdstip;
b) Indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
c) Indien de huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
d) Indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huur termijn een aanvang neemt voor 16.00 uur; zonder schriftelijk-, telefonisch- of telegrafisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

21. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts te dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt: 15% van het huurbedrag, indien de annulering meer dan 3 maanden voor de begindatum van de huurperiode valt; 50% van het huurbedrag, indien de annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de begindatum van de huurperiode valt; 75% van het huurbedrag, indien de annulering tussen een maand en een week voor de begindatum van de huurperiode valt; 100% van het huurbedrag, indien de annulering korter dan een week voor de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

De boekings- of reserveringskosten vallen buiten deze regeling en worden derhalve niet terug betaald.

In geval van een omboeking zijn de oude annuleringsdata van toepassing.


22. Er wordt niet verhuurd niet aan jongeren onder de
21 jaar en aan groepen. Jongeren onder 21 jaar zonder begeleider
zijn niet toegestaan in onze objecten.


23. Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder
mochten ontstaan naar aanleiding van dit huurcontract of nadere
overeenkomsten, die daarvan gevolg mochten zijn, zullen beide
partijen trachten tot een minnelijke regeling te geraken. Indien dit
niet mogelijke blijkt, kan het geschil worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in de regio Zeeland.
C2021